מלגות ושכר לימוד

מלגות

 מלגות במימון של משרד הביטחון

תלמידי מכינה לאחר שירות צבאי או שירות לאומי רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגת שכ"ל ומלגת קיום ללימודים במכינה, במימון של משרד הביטחון.

הגדרת חייל משוחרר: פרק זמן של עד חמש שנים מיום השחרור ועד לתאריך פתיחת שנת הלימודים במכינה.

לוחמים, ששירתו לפחות מחצית משירותם כלוחמים, יהיו זכאים לפטור מלא משכ"ל במכינה, וזאת בהצגת תעודת לוחם (זהב בלבד) ותעודת שחרור/הערכה מהצבא.

מלגות במימון של ות"ת

תלמידי מכינה שאינם חיילים משוחררים יהיו רשאים להגיש בקשה למלגת שכ"ל בלבד ,המלגה ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי ותלויה בהגשת מסמכים רלוונטיים, שיבדקו בוועדה פנימית. 

ההחלטות בנושא המלגות נתונות בידי משרד הביטחון וות"ת

הגשת בקשה למלגה

באמצעות הטופס המצורף– יש להחזיר את הטופס בצירוף כל האישורים הנדרשים למכינה האוניברסיטאית קומה 3 מגדל אשכול חדר 310/1

או לשלוח באמצעות דואר רשום לכתובת :

המכינה האוניברסיטאית, אוניברסיטאית חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, מיקוד 3498838.

יש להגיש הבקשה לא יאוחר מיום רביעי ה-30.9.2020.

בקשות שיוגשו ללא כל האישורים הנדרשים לא ניתן יהיה לטפל בהן

חובת נוכחות
על פי הכללים של משרד הביטחון ושל הות"ת חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים. היעדרויות סטודנט שמקבל מלגה, ונעדר משיעורים ללא הצדקה, תופסק לו מלגת  שכ"ל ו/או מלגת הקיום, לאלתר. במקרה זה הסטודנט יידרש לשלם את שכר הלימוד. הסטודנט יחתום על טופס התחייבות למילוי הוראה זו.

שכר לימוד

שכר-לימוד תשפ"א מכינת יום ומכינת עולים