Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

מסלולי מכינות מבח"ר - בני ברק

מכינת גברים מדעי החברה והרוח

מטרת הלימודים במכינת גברים הינה לאפשר לתלמידים בעלי רקע תורני – חרדי, אשר אין בידם תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים: 

מכינת גברים מדעי החברה והרוח (אוקטובר – אוגוסט).

מכינת גברים מדעי החברה והרוח-ינואר (דצמבר-סוף ספטמבר)

ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

*מתמטיקה

רמה מקבילה ל- 4 ,3 יח"ל

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

רמה מקבילה ל-4 יח"ל

**אנגלית

רמה מקבילה ל- 3 ,2 יח"ל

מדעים (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה)

 רמה מקבילה ל-4 יח"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הגברים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, יתחילו כל התלמידים ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

חובת אנגלית במכינות גברים ארוכות של המכינה האוניברסיטאית: 

תעודת סיום מכינה ניתנת רק לתלמידים שסיימו אנגלית רמה B בציון עובר. – תקף רק למכינות גברים 

תלמידים שהתקבלו למכינה ברמות אנגלית מתחת לרמה B (מקביל לרמת 3 יח"ל) ילמדו במכינה באופן הבא: 

סמסטר א' רמה A (מקביל לרמת 2 יח"ל), המסיימים רמה A (מקביל לרמת 2 יח"ל) בהצלחה ילמדו בסמסטר ב' רמה B מקביל לרמת 3 יח"ל

 

מכינת נשים

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע תורני, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים (אוקטובר – יולי).

ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

אנגלית

רמה מקבילה ל-3, 4 יח"ל

מתמטיקה

רמה מקבילה ל-3, 4 יח"ל

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

רמה מקבילה ל-4 יח"ל

מדעים (ביולוגיה,כימיה, פיזיקה)

רמה מקבילה ל-4 יח"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

משנה"ל תשע"ח ואילך, חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד.

במכינות הנשים מתחילים קורסי האנגלית ברמה B – ציוני הסיווג באנגלית, חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'. סטודנטית שהתקבלה עם רמה A למכינה, תחתום על מכתב בו היא מתחייבת להשלים את הפער בין רמה A לרמה B בכוחות עצמה.

חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת בוגר/ת מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינה מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא: אנגלית רמה B סמסטר א'. אנגלית רמה C בסמסטר ב'. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן C ומעלה, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי, לא ניתן לסיים את הקורס במידה ולא עומדים בכל הדרישות האקדמיות, למעט נוכחות.

מכינת בנות יעקב

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע חרדי, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים (אוקטובר – יולי).

ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

אנגלית

מקבילה ל-3, 4 יח"ל

מתמטיקה

מקבילה ל-3, 4 יח"ל

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

מקבילה ל-4 יח"ל

מדעים (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה)

מקבילה ל-4 יח"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

משנה"ל תשע"ח ואילך, חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד.

במכינות הנשים מתחילים קורסי האנגלית ברמה B – ציוני הסיווג באנגלית, חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'. סטודנטית שהתקבלה עם רמה A למכינה, תחתום על מכתב בו היא מתחייבת להשלים את הפער בין רמה A לרמה B בכוחות עצמה.

חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת בוגר/ת מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינה מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא: אנגלית רמה B סמסטר א'. אנגלית רמה C בסמסטר ב'. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'. סטודנטית אשר רמתה עפ"י בחינות הסיווג היא A, תתקבל במעמד ע"ת ללימודים. הנ"ל תתחיל רמה B בסמסטר א' וחובה יהיה עליה לסיים רמה זו עד סוף סמסטר א'.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן C ומעלה, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי, לא ניתן לסיים את הקורס במידה ולא עומדים בכל הדרישות האקדמיות, למעט נוכחות.

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer