University of Haifa logo

pre_academic_logo

מרכז המידע של המכינה
האוניברסיטאית
04-8247999
זמין 24 שעות!

צור קשר באמצעות טופס

milgotimage ptorpsychometryimage banner_clali-01 banner_30plus_atar banner_yom_patuah_17.5.17-01

הרישום למכינות שנה"ל תשע"ח התחיל

מכינת 30+ סמסטר קיץ

יום פתוח במכינה 17.5.17

מסלולי מכינות מבח"ר - בני ברק

מכינת גברים מדעי החברה והרוח

מטרת הלימודים במכינת גברים הינה לאפשר לתלמידים בעלי רקע תורני – חרדי, אשר אין בידם תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 10 חודשים: 

מכינת גברים מדעי החברה והרוח (אוקטובר – אוגוסט).

מכינת גברים מדעי החברה והרוח-ינואר (דצמבר-סוף ספטמבר)

ימי הלימוד: א', ג', ד', ה' בין השעות 17:00 - 24:00.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

שעות שבועיות

מתמטיקה

3

10

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

6

אנגלית

2, 3, 4

10

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

 

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הגברים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, יתחילו כל התלמידים ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

רמות האנגלית במכינות גברים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד. חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת סיום מכינה.

תלמידי מכינת גברים, וכל מכינה שאינה מכינת 30+ ילמדו אנגלית עפ"י המבנה הבא:  אנגלית רמה A סמסטר א'. אנגלית רמה B בסמסטר ב'. סטודנטים שעברו בהצלחה את רמה – B  בבחינה במועד א (עמדו בהצלחה בקורס רמה B ),  יוכלו להיבחן במועד ב' של קורס רמה B בבחינת פטור מרמה C. סטודנטים שלא יסיימו רמה  C במהלך שני הסמסטרים של המכינה, ילמדו קורס אנגלית רמה C בקיץ, בתשלום מלא נוסף.

סטודנטים אשר ציון הסיווג שלהן גבוה יותר מרמה A או רמה B, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי.

 

מכינת נשים

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע תורני, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים (אוקטובר – יולי). ימי הלימוד: א', ב', ד', ה' בין השעות 8:00 - 16:00.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

שעות שבועיות

אנגלית

2, 3, 4

11

מתמטיקה

3, 4

11

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

6

מדעים (כימיה, פיזיקה)

4

3

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

 

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, תתחלנה כל התלמידות ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד. חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת סיום מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינ מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא:  אנגלית רמה A סמסטר א'. אנגלית רמה B בסמסטר ב'. סטודנטיות שעברו בהצלחה את רמה – B  בבחינה במועד א (עמדו בהצלחה בקורס רמה B ),  תוכלנה להיבחן במועד ב' של קורס רמה B בבחינת פטור מרמה C. סטודנטיות שלא יסיימו רמה  C במהלך שני הסמסטרים של המכינה, ילמדו קורס אנגלית רמה C בקיץ, בתשלום מלא נוסף.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן גבוה יותר מרמה A או רמה B, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי.

 

מכינת בנות יעקב

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע חרדי, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 12 חודשים (ספטמבר – אוגוסט). ימי הלימוד: ב', ג', ד', ה' בין השעות 16:00 - 8:00.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

שעות שבועיות

אנגלית

8

מתמטיקה

8

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

מדעים (כימיה, פיזיקה)

4

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, תתחלנה כל התלמידות ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד. חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת סיום מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינ מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא:  אנגלית רמה A סמסטר א'. אנגלית רמה B בסמסטר ב'. סטודנטיות שעברו בהצלחה את רמה – B  בבחינה במועד א (עמדו בהצלחה בקורס רמה B ),  תוכלנה להיבחן במועד ב' של קורס רמה B בבחינת פטור מרמה C. סטודנטיות שלא יסיימו רמה  C במהלך שני הסמסטרים של המכינה, ילמדו קורס אנגלית רמה C בקיץ, בתשלום מלא נוסף.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן גבוה יותר מרמה A או רמה B, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי.


באור הזרקורים

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! לפרטים לחצו כאן.

לתנאי הקבלה למכינות האוניברסיטאיות לשנה"ל תשעח, לחצו כאן.

למידע אודות אפליקציית אוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

למידע בנושאי מחשוב, לחצו כאן.

ללוח שנת הלימודים תשע"ז, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

למידע על מערך בחינות באנגלית לסטודנטים ונרשמים ללימודים אקדמיים, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

להסבר על הכניסה והשימוש במעטפת מודל לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשע"ז לחצו כאן.

למידע על קורסי אנגלית לתואר ראשון, עברו לאתר של היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.

אירועים והודעות

משרדי המכינה יהיו סגורים, לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות תשע"ז, בימים שני ושלישי  1.5.2017-2.5.2017.

תלמיד מכינה שימו לב: תלמידי מכינה אשר יפנו ישירות לחוגים בנושא של מצטייני מכינה, לא יטופלו ע"י המכינה למסלול ישיר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי.

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, לשנת הלימודים תשע"ז. לפרטים לחצו כאן. 

למועדי בחינות אמיר"ם למועמדים ולתלמידי תואר ראשון לקראת סמסטר קיץ שנה"ל תשע"ז, לחצו כאן.

למידע על תגבור התחבורה מחוף הכרמל לאוניברסיטה ובחזרה, לחצו כאן.

למידע על קורסי פסיכומטרי בעברית, ערבית וקורס מותאם ללקויות למידה דרך חברת EZWAY  לחצו כאן.

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

pizi newדבר ראש המכינה האוניברסיטאית
המכינה האוניברסיטאית הוקמה בסוף שנות ה-60 ומאז ועד היום עומד מספר בוגריה על רבבות של מסיימים, נשים וגברים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, יהודים ושאינם יהודים, חילונים וחרדים ובקיצור-כל גווני המרקם החברתי בישראל. קראו עוד...

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer